Alsnog betalen, Zonder extra kosten!

Pre-Incasso

"98% Klantbehoud!"

Veel ondernemers zijn angstig om onbetaalde facturen uithanden te geven aan een incassobureau. In veel gevallen is men bang een goede relatie te verliezen wanneer debiteur, wordt geconfronteerd met extra kosten. Wanneer een vordering uithanden wordt gegeven aan een incassobureau, wordt de factuur (vordering) in het minnelijk incassotraject verhoogd met een tweetal kosten.

Extra kosten Minnelijk Incassotraject:

1. Buitengerechtelijke incassokosten
2. Wettelijke vertragingsrente 
3. Contractuele rentevergoeding

Extra kosten Gerechtelijk Incassotraject:

1. Kosten dagvaarding
2. Salaris gemachtigde
3. Griffierecht
4. Betekening vonnis
5. Executiekosten

Wat houdt Pre-Incasso precies in?

Om uw debiteur niet direct te confronteren met extra kosten in het minnelijk traject, hebben wij als Cash2Collect hier een nieuwe incasso-vorm voor ontworpen.  Wij noemen dit Pre-incasso en kunnen dit inzetten voor het minnelijk incassotraject. Door uw vordering eerst bij ons aan te melden voor Pre-incasso, geeft u uw  klant / debiteur een laatste mogelijkheid ZONDER EXTRA KOSTEN alsnog de factuur te voldoen.

De eerste drie fasen, factuur, herinnering en aanmaning,  worden door de opdrachtgever zelf uitgevoerd. Hierbij wordt het gebruikelijke betalingstermijn gehanteerd. Echter wanneer na het geldend betaaltermijn van de aanmaning nog steeds geen betaling volgt, kan men er voor kiezen de vordering over te dragen aan Cash2Collect voor het versturen van een Pre-incasso letter.

Hoe verloopt het Pre-Incasso traject?

Deze Pre-incasso letter wordt digitaal op briefpapier van  Cash2Collect verzonden aan betreffende debiteur, met het vriendelijke verzoek uw vordering alsnog te betalen. Debiteur wordt er op gewezen, dat dit de laatste mogelijkheid is om binnen het vermeld betaaltermijn de hoofdsom te voldoen zonder rente en kosten.  

Tevens wordt hierin kenbaar gemaakt dat wanneer zijn betaling uitblijft, de vordering na verstrijken van het gestelde betaaltermijn ter incasso door Cash2Collect in behandeling wordt genomen en de hoofdsom daarbij wordt vermeerderd met de wettelijke rente alsmede buitengerechtelijke incassokosten.

Wat is onze ervaring?

Onze ervaring is dat dit u met Pre-incasso als ondernemer of debiteurenbeheerder uw debiteur het gevoel geeft elke mogelijkheid te hebben geboden op een zo vriendelijk mogelijke manier hem te hebben gewezen op uitblijven van de betaling van de factuur.

Opdrachtgevers die gebruik maken van deze Pre-incasso letter, geven ons als incassopartner unaniem dezelfde reactie;

“Op deze manier hebben wij er minder moeite mee, dat een vordering ter incasso gaat!”

Daarnaast geeft men als ondernemer of debiteurenbeheerder hiermee het signaal aan de “buitenwacht”, een Sociaal Verantwoord Debiteurenbeleid te voeren! Debiteuren worden op deze manier niet direct met kostenverhogende maatregelen geconfronteerd maar worden nog een laatste mogelijkheid geboden de zaak zonder extra kosten op te lossen. De kans dat een zakelijke relatie het overleeft, is hiermee veel groter geworden

Geen extra kosten voor Uw Debiteur!

Wanneer uw debiteur de factuur betaald in de pre-incassofase, is daarmee het dossier gesloten. Uw debiteur betaald de factuur zonder extra kosten. Mocht blijken dat debiteur ook nu niet betaalt naar aanleiding van de Pre-incasso letter, dan nemen wij, na verstrijken van het betaaltermijn, uw vordering automatisch ter incasso in behandeling. Vanaf dat moment loopt uw vordering ter incasso bij ons kantoor. Het is verstandig debiteur vanaf dit moment altijd door te verwijzen naar ons kantoor.

Wat kost een Pre-Incasso u?

Als opdrachtgever betaalt u een vergoeding van €15,00 (excl. btw) per Pre-incasso letter. Wanneer debiteur binnen het gesteld termijn alsnog uw vordering voldoet, is daarmee het dossier gesloten. Buiten de kosten voor Pre-incasso, zijn hier verder geen kosten aan verbonden. 

Wilt u meer informatie of heeft u een vraag? Neem dan contact met ons op! 

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

ZEKER 98% KLANTBEHOUD!

Iedere ondernemer heeft de angst kostbare klanten kwijt te raken wanneer een vordering ter incasso uithanden wordt gegeven aan het incassobureau. Wij ervaren dat onze opdrachtgevers tot wel 98% van de klanten behoudt, nadat wij als incassobureau bij deze debiteur een onbetaalde factuur hebben geïncasseerd. Wij garanderen door onze onderscheidende aanpak, dat de angst, na het incassotraject een klant te verliezen, ongegrond is. Wij maken juist steeds vaker mee dat, nadat de vordering volledig is voldaan, debiteur steeds vaker te kennen geeft ook haar vorderingen ter incasso aan ons kantoor wenst over te dragen. Daarmee wordt een debiteur nadien een gewaardeerd opdrachtgever van ons incassokantoor. Ons geheim is heel simpel! Iedere debiteur wordt bij ons vanzelfsprekend respectvol behandeld!

Klik hier: Lees de ervaring(en) van onze opdrachtgevers 

Pre-incasso,
Een vriendelijk gebaar, Duidelijk Signaal!

U betaald een kleine vergoeding voor de Pre-incasso Brief en Uw debiteur krijgt een allerlaatste kans om ZONDER EXTRA KOSTEN de vordering alsnog aan u te voldoen! Dit houdt absoluut uw Zakelijke Relatie met uw klant Gezond!

De Pre-incasso Brief is Dé Oplossing!

Als ondernemer geeft men niet graag een vordering uithanden! De Voornaamste reden? Men is bang de klant te verliezen door de Extra Kosten. Hierdoor wordt een vordering pas ter incasso uithanden gegeven als het meestal te laat is!
Bij Pre-incasso worden nog geen Rente en Kosten berekend!

Dhr. R.J. Pel / Alg. Directeur Cash2Collect B.V.

72% van de Ondernemers

Vindt het lastig een vordering uithanden te geven Goed debiteurenbeleid is, duidelijk zijn naar de debiteur.

Wees consequent! Blijf menselijk

Een groot deel van de ondernemers binnen Nederland is, vooral na een economische crisis als nu met Corona, bang klanten te verliezen! Daarom blijft men meermaals debiteuren sommeren alsnog de factuur tijdig te betalen. Veel debiteuren weten dat crediteuren leven met de angst klanten te verliezen en spelen hier handig en geraffineerd op in. Immers kan non-betaling in dergelijke gevallen van levensbelang zijn bij debiteur. 

Wij adviseren onze opdrachtgevers procedure zowel tijdens als na de crisis gelijk te houden. Maak alléén een uitzondering bij debiteuren die dit echt nodig hebben! 

Oók wij willen uw klant niet direct op kosten jagen!

© 2021 Deb2Collect B.V. | KVK: 83381643