Disclaimer Deb2Collect B.V.

Disclaimer Deb2Collect B.V.

Op deze pagina vindt u de disclaimer (eenzijdige verklaring) van https://deb2collect.nl, zoals deze beschikbaar is gesteld door Deb2Collect BV. In deze disclaimer geven wij u meer informatie over de inhoud van onze website.

Informatie op deze website 
Deb2Collect probeert de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is. De informatie op deze website verstrekt Deb2Collect zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Deb2Collect is niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

Intellectueel eigendomsrecht 
Op alle content, waaronder teksten (o.a. blog IncassoNieuws), afbeeldingen, geluid en video, rust het intellectueel eigendomsrecht. Deb2Collect is rechthebbende van deze content, althans heeft zij een rechtsgeldige licentie voor het gebruik van deze content. 

De content op deze website mag zonder toestemming van Deb2Collect niet verveelvoudigt, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat. Content mag wel gedeeld worden door gebruik te maken van de sociale media buttons die op de website beschikbaar zijn gesteld. Voor enig ander gebruik vooraf contact opnemen met Deb2CollectB.V.

Het gebruik van de informatie op deze website is gratis zolang u deze informatie niet kopieert, verspreidt of op een andere manier gebruikt of misbruikt. U mag de informatie op deze website alleen hergebruiken volgens de regelingen van het dwingend recht. Zonder uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Deb2Collect BV is het niet toegestaan tekst, fotomateriaal of andere materialen op deze website her te gebruiken. Het intellectueel eigendom berust bij Deb2Collect BV. Almere.

Derden 
Deb2Collect is niet aansprakelijk voor enige inhoud die door derden op deze website is geplaatst, waaronder gastblogs en reacties onder eventuele blog-posts en nieuwsberichten of recensies. Deb2Collect is niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waaraan door middel van een hyperlink naar verwezen wordt, noch is Deb2Collect aansprakelijk voor inhoud van embedded content, zoals video en audio, van derden die Deb2Collect op deze website toont. Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. Deb2Collect is niet aansprakelijk voor gebroken links of enige gevolg van het volgen van de link(s). Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat Deb2Collect hiervan op de hoogte is.

Notice and Take Down 
Treft u onrechtmatige content aan op de website van Deb2Collect, dan vraag ik u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat het bedrijf Deb2Collect deze van de website kan verwijderen. U kunt een melding maken door Deb2Collect te e-mailen met de volgende gegevens:

  • URL waar u de onrechtmatige content heeft aangetroffen
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
  • Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is.
    Wie rechthebbende is  indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat.
  • Uw naam en contactgegevens

Indien de content evident onrechtmatig is zal Deb2Collect deze binnen 48 uur na uw melding verwijderen. Indien Deb2Collect niet met enige zekerheid kan vaststellen dat de content onrechtmatig is, zal Deb2Collect hier onderzoek naar doen en u daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk neemt Deb2Collect contact met u op voor meer informatie.

Wijzigingen 
De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

Indien van toepassing
Voor de tarieven die op onze website staan, geldt dat wij streven naar een zo zorgvuldig mogelijke weergave van de realiteit en de bedoelde prijzen. Fouten die daarbij ontstaan en herkenbaar zijn als programmeer dan wel typefouten, vormen nooit een aanleiding om een contract dan wel overeenkomst met Deb2Collect BV te mogen claimen of te veronderstellen.

Geen garantie op juistheid 
Deb2Collect BV streeft naar een zo actueel mogelijke website. Mocht ondanks deze inspanningen de informatie van of de inhoud op deze website onvolledig en of onjuist zijn, dan kunnen wij daarvoor geen aansprakelijkheid aanvaarden.

De informatie en/of diensten op deze website worden aangeboden zonder enige vorm van garantie en of aanspraak op juistheid. Wij behouden ons het recht voor om deze materialen te wijzigen, te verwijderen of opnieuw te plaatsen zonder enige voorafgaande mededeling. Deb2Collect BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enige schade of gevolgschade als gevolg van publicaties welke staan vermeld op websites waarnaar wij via hyperlinks verwijzen.

Contact 
Deze website is van Deb2Collect, ingeschreven bij de KvK onder nummer 65467043. Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar info@deb2collect.nl.  Deb2Collect behoudt zich het recht voor om deze Disclaimer aan te passen. De huidige Disclaimer is laatstelijk bijgewerkt op 01 september 2022.

Met vriendelijke groet,
Deb2Collect B.V.

 

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2021 Deb2Collect B.V. | KVK: 83381643