Algemene Voorwaarden Deb2Collect BV

Op al onze diensten, zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Algemene Voorwaarden Deb2Collect B.V.

Artikel 1: Definities en begrippen

Artikel 1.1:
Met Deb2Collect B.V. (hierna te noemen als Deb2Collect) wordt bedoeld het gelijknamige Incassobureau / Debiteurenbeheer, statutair gevestigd en kantoorhoudend te Almere.

Artikel 1.2:
Onder opdrachtgever wordt verstaan hij die Deb2Collect benaderd met een opdracht tot het incasseren danwel beheren van zijn debiteuren.

Artikel 1.3:
Onder debiteur wordt verstaan hij die geld schuldig is aan de opdrachtgever.

Artikel 1.4:
Onder partijen wordt verstaan Deb2Collect en de opdrachtgever.

Artikel 1.5:
Onder overeenkomst wordt verstaan een overeenkomst conform art. 6:217 BW tussen partijen voor het leveren van incasso gerelateerde diensten.

Artikel 1.6:
Onder opdracht wordt verstaan een overeenkomst waarin Deb2Collect een vordering voor de opdrachtgever bij de debiteur moet incasseren.

Artikel 2: Toepasselijkheid en Wijzigingen

Artikel 2.1:
Deze Algemene Voorwaarden zijn toepasselijk op alle aanbiedingen en opdrachten van Deb2Collect en de overeenkomsten die hieruit voortvloeien.

Artikel 2.2:
Indien enige bepaling van deze Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, blijven de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden onverminderd van kracht.

Artikel 2.3:
Opdrachtgever verklaart door acceptatie van deze Algemene Voorwaarden, dat zijn verplichtingen voortkomend uit deze Algemene Voorwaarden door hem worden nagekomen.

Artikel 2.4:
Voor het afwijken van deze Algemene Voorwaarden, is in alle gevallen schriftelijke toestemming noodzakelijk van de Directie van Deb2Collect.

Artikel 2.5:
Deb2Collect is bevoegd om haar Algemene Voorwaarden tijdens de looptijd van een overeenkomst te wijzigen. Wijzigingen zullen tevoren aangekondigd worden door Deb2Collect middels kennisgeving door publicatie op de website van Deb2Collect (www.deb2collect.nl )en toezending per email aan de opdrachtgever. De wijzigingen treden in werking op de daarbij vermelde ingangsdatum, welke datum niet zal zijn gelegen binnen één maand na voormelde aankondiging.

Artikel 2.6:
De opdrachtgever heeft het recht om tegen de wijziging van de algemene voorwaarden bezwaar te maken uiterlijk binnen vier weken na de datum waarop de wijziging van de algemene voorwaarden hem/haar per email is toegezonden. Dat bezwaar dient te worden gericht aan de directie van Deb2Collect. Wanneer bezwaren van opdrachtgever zwaarwegend blijken te zijn en de directie van Deb2Collect er niet in slaagt om die bezwaren van opdrachtgever tegen de aangekondigde wijziging van de algemene voorwaarden weg te nemen, dan heeft opdrachtgever het recht om de overeenkomst tussentijds te beëindigen.

Artikel 3: Offertes

Artikel 3.1:
Alle offertes zijn vrijblijvend. Deb2Collect is gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of elektronisch heeft aanvaard.

Artikel 3.2:
Indien de offerte een kennelijke vergissing(en) of verschrijving(en) bevat en dit rederlijkwijs door de opdrachtgever begrepen moet zijn, kan Deb2Collect niet aan haar offerte gehouden worden.

Artikel 3.3:
Deb2Collect is bevoegd om opdrachten te weigeren zonder enige opgave van redenen.

Artikel 3.4:
Na aanvaarding van een opdracht, mag deze slechts enkel met wederzijdse instemming worden gewijzigd. Het is in dit geval aan Deb2Collect, om het tarief danwel afspraken in de opdracht te wijzigen.

Artikel 4: Tarieven

Artikel 4.1:
Deb2Collect hanteert een vast tarief per maand op basis van het aantal facturen dat geïncasseerd moeten worden. Wanneer bij de uitvoering van de overeenkomst door Deb2Collect kosten door derden (zoals porti) in rekening gebracht worden, dan worden deze kosten integraal doorberekend aan de opdrachtgever.

Artikel 4.2:
Deb2Collect geeft voorafgaand aan de overeenkomst opdrachtgever aan wat de  exacte kosten van het debiteurenbeheertraject zullen zijn.

Artikel 4.3:
Er vindt alleen een herberekening plaats indien achteraf blijkt dat er structureel drie maanden lang 10% meer of minder aan facturen wordt aangeleverd dan oorspronkelijk was afgesproken ten tijde van het aangaan van de overeenkomst.

Artikel 5: Betalingen

Artikel 5.1:
Deb2Collect factureert maandelijks vooraf aan opdrachtgever, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen de partijen. 

Artikel 5.2:
Het door opdrachtgever verschuldigd maandbedrag, wordt standaard door Deb2Collect geïncasseerd een week voorafgaand aan de maande waarop het maandbedrag betrekking heeft middels een Automatische Incasso.

Artikel 5.3:
Indien de opdrachtgever uitdrukkelijk heeft verzocht op rekening geleverd te krijgen, dient de opdrachtgever het verschuldigde maandbedrag binnen 3 dagen na factuurdatum te betalen, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen partijen.

Artikel 5.4:
Indien opdrachtgever niet uiterlijk op een uiterste betaaldatum het verschuldigde bedrag aan Deb2Collect betaalt, dan verkeert hij/zij van rechtswege in verzuim, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist. Indien opdrachtgever in gebreke is met het tijdig betalen van het verschuldigde maandbedrag, zal er 8% rentevergoeding per jaar bij opdrachtgever in rekening worden gebracht. Deze rentevergoeding wordt berekend over het totaal door opdrachtgever aan Deb2Collect verschuldigd bedrag met ingang van de vervaldag tot betaling van het verschuldigde overeengekomen maandbedrag, zonder dat enige aanmaning daartoe noodzakelijk is.

Artikel 5.5:
Indien opdrachtgever in verzuim verkeert, is opdrachtgever zonder dat daartoe een schriftelijke aanmaning noodzakelijk is, aan Deb2Collect tevens buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd. Deze kosten bedragen 15% over de verschuldigde hoofdsom, met een minimum van € 40,00.

Artikel 6: Uitvoering werkzaamheden

Artikel 6.1:
De kosten verbonden aan de uitvoering van de opdracht komen voor rekening en risico van de opdrachtgever. Bij de uitvoering van de opdracht verricht Deb2Collect haar werkzaamheden geheel voor rekening en risico van de opdrachtgever.

Artikel 6.2:
Indien er meerdere opdrachtgevers zijn, dan geldt een hoofdelijke aansprakelijkheid voor de nakoming van de verplichtingen, in de zin van art. 7:407 lid 1 BW.

Artikel 6.3:
Deb2Collect levert te allen tijde een inspanningsverplichting. Deb2Collect voert de opdracht uit naar beste kunnen en met in achtneming van de toepasselijke wet- en (Beroeps)regelgeving.

Artikel 6.4:
Deb2Collect bepaalt de wijze waarop de opdracht wordt uitgevoerd en door welke Medewerker(s).

Artikel 6.5:
Deb2Collect informeert de opdrachtgever over de voortgang van het debiteurenbeheertraject, in de zin van art. 7:403 BW. Deb2Collect geeft wekelijks informatie door aan opdrachtgever door middel van een digitale link.

Artikel 6.6:
De diensten van Deb2Collect mogen alleen gebruikt worden op bestaande vorderingen die voortkomen uit wettelijke geoorloofde transacties.

Artikel 7: Incasso

Artikel 7.1:
Indien het benaderen van debiteur niet tot betaling leidt in het Debiteurenbeheertraject, is Deb2Collect zonder instemming van opdrachtgever bevoegd de vorderingen over te dragen aan incassobureau Cash2Collect B.V.. Hier zal de vordering overgaan naar een minnelijk incassotraject. Deze beslissing ligt volledig bij Deb2Collect.

Artikel 7.2:
Op het hiervoor onder 7.1 bedoelde incassotraject, zijn de Algemene Voorwaarden van Cash2Collect B.V. van toepassing. De Algemene Voorwaarden van Cash2Collect B.V. zijn als bijlage bij de overeenkomst tussen opdrachtgever en Deb2Collect toegevoegd. Teven zijn deze te vinden op de officiële website (www.cash2collect.nl). Wanneer opdrachtgever met de inhoud niet eens is dient hij dit schriftelijk binnen 14-dagen Deb2Collect aan te geven.

Artikel 7.3:
Indien het minnelijk incassotraject niet het gewenste resultaat oplevert, volgt het gerechtelijke incassotraject. De opdrachtgever beslist of hij zijn vordering al dan niet wil laten overgaan tot het gerechtelijke incassotraject. Een gerechtelijke incassotraject komt volledig voor risico en rekening van de opdrachtgever.

Artikel 8: Duur en Beëindiging

Artikel 8.1:
Een overeenkomst tussen partijen wordt aangegaan voor een duur van 12 maanden, met inachtneming van een opzegtermijn van 2 maanden, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen partijen.

Artikel 8.2:
Voor alle overeenkomsten tussen partijen geld een proeftijd van 3 maanden, tenzij expliciet anders is overeengekomen tussen partijen. De proeftijd van 3 maanden kan met inachtneming van een opzegtermijn van een maand enkel schriftelijk per email of gewone postverzending worden opgezegd.

Artikel 8.3:
Indien er niet 2 maanden voor de einddatum van de overeenkomst is opgezegd, door de opdrachtgever, zal de overeenkomst vanuit rechtswege stilzwijgend worden verlengd voor wederom een periode van 12 maanden.

Artikel 8.4:
Deb2Collect mag de behandeling van een specifiek dossier beëindigen als zij het maken van verdere kosten niet meer verantwoord of zinvol acht.

Artikel 8.5:
Indien de opdrachtgever de behandeling van een specifieke dossier per direct wenst te beëindigen, zal opdrachtgever dit gemotiveerd en op schrift dienen te berichten aan Deb2Collect.

Artikel 9: Aansprakelijkheid en Overmacht

Artikel 9.1:
Deb2Collect is niet aansprakelijk voor schade die de opdrachtgever heeft geleden of zal lijden als gevolg van een tekortkoming in de nakoming van de opdracht, tenzij de schade redelijkerwijs aan Deb2Collect toerekenbaar is, in de zin van art. 6:74 lid 1 BW.

Artikel 9.2:
Indien er gebreken ontstaan door het toedoen van externe oorzaken, zoals door de klant of derden aanvaardt Deb2Collect geen enkele schuld.

Artikel 9.3:
Deb2Collect is niet aansprakelijk indien een externe oorzaak, zoals een technische storing een overmacht situatie creëert in de zin van art 6:75 BW.

Artikel 9.4:
Deb2Collect is niet aansprakelijk voor schade geleden door derden ten gevolge van een handeling die op expliciet verzoek van de opdrachtgever is verricht. Opdrachtgever is een dergelijke situatie gehouden Deb2Collect te vrijwaren voor eventuele aanspraken van deze derde.

Artikel 9.5:
Een aanspraak tot schadevergoeding jegens Deb2Collect vervalt na het verstrijken van een jaar na ontdekking van de schade of na het verstrijken van een jaar nadat de schade en de voor die schade aansprakelijke partij bij de opdrachtgever redelijkerwijs bekend had kunnen zijn, zonder dat binnen deze termijn door opdrachtgever bij de bevoegde rechter een gerechtelijke procedure jegens Deb2Collect aanhangig is gemaakt.

Artikel 10: Informatie

Artikel 10.1:
Deb2Collect hanteert de werkwijze dat persoonsgegevens van opdrachtgevers rechtmatig verwerkt worden in de zin van art. 6 AVG. De persoonsgegevens van opdrachtgevers zullen geheim blijven en niet met derden worden gedeeld. Deb2Collect gaat met persoonsgegevens om conform de AVG/GDPR richtlijnen.

Artikel 10.2:
Opdrachtgever mag noch de naam noch de door haar vertrouwelijk verstrekte gegevens als bron van inlichting bekend maken, tenzij Deb2Collect hier expliciet schriftelijk toestemming voor heeft verleend.

Artikel 10.3:
Opdrachtgever erkend dat Deb2Collect niet kan garanderen dat informatiebronnen van derden juistheid, volledigheid en recentheid bevatten.

Artikel 11: Toepasselijk recht, klachten en geschillen

Artikel 11.1:
Op alle opdrachten en transacties van Deb2Collect is uitsluitend het Nederlands Recht van toepassing.

Artikel 11.2:
Geschillen tussen opdrachtgever en Deb2Collect zullen bij uitsluiting ter beslechting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Almere, tenzij de wet dwingend een andere rechter als bevoegde rechter aanwijst.

Artikel 11.3:
Deb2Collect beschikt over een klachtencommissie waarin consumenten, opdrachtgevers en derden terecht kunnen met hun klacht. Deze klachten zullen worden opgenomen en worden afgehandeld.

5/5

Wat hebben wij u te bieden?

DIRECT CONTACT

Wilt u ons spreken over uw aanmelding? Bel ons op!

Of wilt u liever door ons worden teruggebeld?

© 2021 Deb2Collect B.V. | KVK: 83381643